Algemene voorwaarden

1.1 MoslimUitvaartFonds streeft ernaar om de solidariteit, collectiviteit en de genegenheid tussen haar deelnemers te waarborgen door te zorgen voor de uitvaart in Nederland of voor de repatriëring van haar overleden deelnemer(s) of diens rechthebbenden van de plaats van overlijden naar de door hen aangegeven bestemming waar de overledene(n) begraven zal worden. Hierbij zorgt het MoslimUitvaartFonds ook voor een financiële tussenkomst om de kosten te dekken zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 

1.2 Het ondersteunen van personen of instellingen die zich zonder winstoogmerk bezighouden met ouderen of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities, voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

1.3 MoslimUitvaartFonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het dragen van de grafrechten (voor de overeengekomen periode) van de begraafplaats van de ingeschreven donateurs;
 2. Het bieden van hulp, ondersteuning en diensten in samenwerking met moskeeën, kerken, synagogen en andere religieuze organisaties op het gebied van mogelijkheden van het begraven in Nederland of in het buitenland;
 3. Een eerste aanspreekpunt te zijn bij overlijden van deelnemers en nabestaanden;
 4. Het bieden van financieel maatschappelijke ondersteuning en religieuze nazorg bij een overlijden;
 5. Het geven van voorlichting en informatie met betrekking tot de mogelijkheden van het begraven in Nederland of land van herkomst;
 6. Het bijdragen aan behoud van culturele gebruiken en religieuze handelingen bij een islamitische uitvaart;
 7. Het bieden van ondersteuning en informatie aan nabestaanden met betrekking tot administratieve nazorg bij een overlijden.

2.1 De aanvrager en/of zijn gezinsleden dienen moslim te zijn.

 2.2 De aanvrager en/of zijn gezinsleden dienen in het bezit te zijn van een verblijfsstatus in Nederland. Indien er geen EU identiteitskaart of paspoort als bewijs hiertoe overlegd kan worden dient er een kopie van een geldig verblijfsdocument en een uittreksel van de samenstelling van het gezin toegevoegd te worden bij de aanvraag.

 2.3 De deelnemersbijdrage(n) moet(en) volledig en tijdig op de rekening van de stichting MoslimUitvaartFonds zijn bijgeschreven.

 2.4 De aanvrager moet het online aanmeldformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld.

 2.5 De aanvrager en/ of zijn gezin dienen niet te lijden aan een ongeneeslijke ziekte op het moment van aanvragen.

 2.6 Indien de deelnemer of één van de familieleden de gezondheidsvragen met ja beantwoorden of de deelnemer is ouder dan 70 jaar behoudt het MoslimUitvaartFonds het recht om via de reguliere inschrijving af te wijzen, als alternatief zal er doorverwezen worden naar de Amanahfonds om zo een deposito te storten ten behoeve van de toekomstige uitvaart. Zie artikel 10.1 Amanahfonds. 

 2.7 Indien de aanvrager de medische vragen willens en wetens onjuist heeft ingevuld, zullen de kosten van eventuele reeds geboden ondersteuning uit het MoslimUitvaartFonds doorberekend worden aan de nabestaande(n) en kan de inschrijving ongeldig worden verklaard zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage(n). In het laatste geval komt tevens het recht op iedere vorm van ondersteuning en dekking, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden, volledig te vervallen.

3.1 Men kan slechts als deelnemer worden beschouwd als er volledig is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in Artikel 2. Tevens dient de betaling van de van toepassing zijnde deelnemersbijdrage(n) tijdig en volledig te zijn voldaan. Er dient een machtiging te zijn afgegeven voor automatische incasso voor de inning van de verschuldigde  deelnemersbijdragen.

Bijvoorbeeld als iemand zich inschrijft op 01 januari 2020 dan gaat de dekking in op 01 maart 2020. De dekking is dan van 01 maart 2020 tot 1 maart 2021.

4.1 Elke deelnemer heeft de verplichting om de gevraagde informatie met betrekking tot zijn persoon of zijn familie op een correcte wijze mede te delen aan het MoslimUitvaartFonds.

4.2 Elke wijziging, zoals het adres, telefoonnummer en de wijzigingen in de gezinssituatie moeten onverwijld doorgegeven worden aan het MoslimUitvaartFonds doormiddel van een email of wijziging via de persoonlijke inloggegevens. Indien dit niet gebeurt dan kan het MoslimUitvaartFonds op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

 • 5.1 De nieuwe deelnemer zorgt ervoor dat er genoeg saldo op de rekening staat waarvan de verplichting van de jaarlijkse bijdrage voor de vervaldata kan worden geïncasseerd. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgelegd door het MoslimUitvaartFonds.

  5.2 Kinderen van deelnemers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt vallen niet meer onder de dekking van het afgesloten gezinspakket. Zij kunnen zelf de keuze maken om als deelnemer aan te melden bij MoslimUitvaartFonds.  De voorwaarden voor deelname zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden zullen, zoals voor iedere nieuwe deelnemer geldt, opnieuw door het MoslimUitvaartFonds worden getoetst.

   5.3 De pakketten van MoslimUitvaartFonds

   5.3.1 Leeftijden jonger dan 59 jaar (gezinspakket)

  • Uitkering in diensten
  • Eenmalige toetredingsbetaling € 50,-
  • Jaarlijkse bijdrage € 175,-
  • Gezin (wonend in Nederland) = vader en/of moeder / (+ alle wettelijke) kinderen tot 18 jaar)

   5.3.2 Leeftijd 18 t/m 29 jaar (individuele pakket of pakket per persoon)

  • Uitkering in diensten
  • Eenmalige toetredingsbetaling € 50,-
  • Jaarlijkse bijdrage € 75,-
  • Dekking : Persoonlijke dekking

   5.3.3 Leeftijd 30 t/m 39 jaar (individuele pakket of pakket per persoon)

  • Uitkering in diensten
  • Eenmalige toetredingsbetaling € 50,-
  • Jaarlijkse bijdrage € 100,-
  • Dekking : Persoonlijke dekking

  5.3.4 Leeftijd 40 t/m 49 jaar (individuele pakket of pakket per persoon)

  • Uitkering in diensten
  • Eenmalige toetredingsbetaling € 50,-
  • Jaarlijkse bijdrage € 125,-
  • Dekking : Persoonlijke dekking

   5.3.5 Leeftijd 50 t/m 59 jaar (individuele pakket of pakket per persoon)

  • Uitkering in diensten
  • Eenmalige toetredingsbetaling € 50,-
  • Jaarlijkse bijdrage € 150,-
  • Dekking : Persoonlijke dekking

   5.3.6 Leeftijd tussen 60 en 69 jaar (individuele pakket of pakket per persoon)

  • Uitkering in diensten
  • Eenmalige toetredingsbetaling € 750,-
  • Jaarlijkse bijdrage € 175,-
  • Dekking : Persoonlijke dekking

   5.3.7 Leeftijd tussen 70 en ouder (individu)

  • U kunt uzelf inschrijven in het Amanahfonds (Bekijk art. 10 Amanahfonds).

   5.4 De betaling van de jaarlijkse bijdrage gebeurt uitsluitend door middel van automatische incasso.

  De eerste betaling, te weten het inschrijfgeld, gebeurd door een online (IDEAL) betaling.

   5.4.1 Storneringen of terugboekingen brengen kosten met zich mee die de bank in rekening brengt. Deze kosten

  (a € 7,50) zullen in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

  5.4.2 Indien een jaarlijkse bijdrage door middel van automatische incasso, om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt vanaf dat moment de dekking oftewel de financiële vergoeding. Indien de betaling niet binnen max. 5 dagen vooralsnog voldaan wordt behoudt MoslimUitvaartFonds het recht om een deelnemer en alle mededeelnemers uit te schrijven. Bij deze uitschrijving is er geen restitutie voor betaalde gelden. De deelnemer kan vanaf uitschrijving zich weer opnieuw inschrijven door middel van betaling van inschrijfkosten en opnieuw betalen voor jaarlijkse bijdrage. En ter beoordeling van MoslimUitvaartFonds van de gezondheidssituatie status. 

6.1 Onder gerechtigden wordt verstaan: de hoofddeelnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) en hun wettelijke kinderen jonger dan 18 jaar die financieel volledig ten zijne/hare laste worden beschouwd (attest/uittreksel samenstelling van gezin), wonende op hetzelfde Nederlandse woonadres .

7.1 Zodra het overlijden van een deelnemer van het MoslimUitvaartFonds plaatsvindt, zal het MoslimUitvaartFonds één van door haar aangestelde uitvaartonderneming inschakelen, die de uitvaart of repatriëring, volgens de wensen van de nabestaande(n) regelt, verzorgt en zal uitvoeren. Bij de melding van het overlijden van een deelnemer of diens familielid dient het unieke inschrijfnummer doorgegeven te worden ter verificatie.

7.1.1 Diensten door uitvaartondernemer bij begraven in Nederland;

 • 24/7 bereikbaar bij overlijden op 088-786.92.92
 • Onbezorgde uitvaart waarbij alles van A tot Z geregeld
 • Alle benodigde diensten en zaken worden in diensten uitgevoerd door ervaren, aangestelde en aangesloten organisaties bij MoslimUitvaartFonds.
 • Alle verzorgde diensten worden binnen de kaders van de islamitische regelgeving getoetst en uitgevoerd
 • Aanspreekpunt van de uitvaart tussen MoslimUitvaartFonds, familieleden en de officiële instanties.
 • In ontvangst nemen van de A & B formulier evenals het medical-statement na de lijkschouwing voor de formaliteiten.
 • Zorg dragen van de formaliteiten bij de gemeente van overlijden.
 • Afdragen van uittreksel van een (internationale) akte van overlijden.
 • Rouwvervoer, binnen Nederland, vanaf locatie van overlijden naar locatie van rituele bewassing.
 • Het leveren van benodigdheden voor de rituele bewassing & lijkwade (kafan).
 • Zorg dragen rituele bewassing en overledene wikkelen in lijkwade conform de gezegende Soennah.
 • Zorg dragen voor de levering van een (standaard-)uitvaartkist.
 • Op de dag van de uitvaart zorg dragen voor het transport (Staatsievervoer) , binnen Nederland, van de overledene naar gewenste locatie van moskee en vervolgens naar de begraafplaats.
 • Coördinatie en reservering van datum en het tijdstip van begraven op de gewenste, islamitische akker van de begraafplaats, in Nederland.
 • Uitzoeken van een gepast graf op het Islamitische akker van de betreffende begraafplaats.
 • Grafrust zal aangeboden worden voor een periode voor maximaal 30 jaren, waarbij het onderhoud voor een periode van maximaal 10 jaren vergoed zullen worden. Indien de nabestaanden meer grafrust of afkoop onderhoud wensen, zullen de meerkosten evenredig moeten worden betaald door de betreffende nabestaanden.
 • Tevens kan het MoslimUitvaartFonds de totale nazorg regelen. Zoals het afhandelen van financiële zaken, gemeentelijke zaken, belastingzaken, verzekeringszaken, inkomensverlies en alle overige zaken verband houdende met het overlijden. Kosten van derden, zoals notarissen, taxateurs etc. zijn voor rekening van de nabestaanden.
 • Nabespreking / evaluatie

 7.1.2 Diensten door uitvaartondernemer bij begraven in land van herkomst / repatriëring;

 • 24/7 bereikbaar bij overlijden op 088-786.92.92
 • Onbezorgde uitvaart waarbij alles van A tot Z geregeld
 • Alle benodigde diensten en zaken worden in diensten uitgevoerd door ervaren, aangestelde en aangesloten organisaties bij MoslimUitvaartFonds.
 • Alle verzorgde diensten worden binnen de kaders van de islamitische regelgeving getoetst en uitgevoerd
 • Aanspreekpunt van de uitvaart tussen MoslimUitvaartFonds, familieleden en de officiële instanties.
 • In ontvangst nemen van de A & B formulier evenals het medical-statement na de lijkschouwing voor de formaliteiten.
 • Zorg dragen van de formaliteiten bij de gemeente van overlijden.
 • Afdragen van uittreksel van een (internationale) akte van overlijden.
 • Rouwvervoer, binnen Nederland, vanaf locatie van overlijden naar locatie van rituele bewassing.
 • Het leveren van benodigdheden voor de rituele bewassing & lijkwade (kafan).
 • Zorg dragen rituele bewassing en overledene wikkelen in lijkwade conform de gezegende Soennah.
 • Zorg dragen voor de levering van een (standaard-) lichtgewicht uitvaartkist.
 • Het zorg dragen van verblijf in de professionele koeling tot aan dag van vertrek.
 • Op de dag van de uitvaart zorg dragen voor het transport (Staatsievervoer), binnen Nederland, van de overledene naar gewenste locatie van moskee en vervolgens naar de internationaal luchthaven Schiphol / Amsterdam.
 • Coördinatie en reservering van datum en het tijdstip van vertrek met betreffende cargo-boeking bij de airline tot aan de luchthaven van aankomst. De eerst beschikbare vlucht zal worden gereserveerd ten behoeve van de repatriëring. Uitstel van verzending door familie kunnen er extra koelingsdagen in rekening worden gebracht aan de nabestaanden.
 • Het luchtdicht verpakken van de overledene met een flexibele zinken bepakking.
 • De uitvaartkist verzegelen en verpakken met zwarte folie, zoals de voorschriften van de luchtvaartmaatschappijen.
 • Afwikkelingen van douane- en security zaken op de luchthaven van vertrek.
 • Vliegticket (Economy-klasse) voor één familielid (maximale vergoeding € 750,-)
 • Tevens kan het MoslimUitvaartFonds de volledige nazorg regelen. Zoals het afhandelen van financiële zaken, gemeentelijke zaken, belastingzaken, verzekeringszaken, inkomensverlies en alle overige zaken verband houdende met het overlijden. Kosten van derden, zoals notarissen, taxateurs etc. zijn voor rekening van de nabestaanden.
 • Nabespreking / evaluatie

7.2 Voor levenloos geboren kinderen en bij overlijden van kinderen binnen de dertig dagen na geboorte, gelden dezelfde bepalingen als in punt 7.1, met een maximale hoogte van nota-vergoeding a € 1.100,-

 7.3 Indien er een kind (tot 12 jaar) van een deelnemer overlijdt, gelden dezelfde bepalingen als in punt 7.1, met een maximale hoogte van nota-vergoeding a € 3.500,-

7.4 Indien er een kind (van 12 jaar tot 18 jaar) van een deelnemer overlijdt, gelden dezelfde bepalingen als                  in punt 7.1, met een maximale hoogte van nota-vergoeding a € 5.500,-

7.5 Indien er een volwassen (vanaf 18 jaar) deelnemer overlijdt, gelden dezelfde bepalingen als in punt 7.1, met een maximale hoogte van nota-vergoeding a € 8.500,-

7.6 Alle bedragen zoals beschreven in 7.2 t/m 7.5 betreffen maximale vergoedingen betrekking hebbend op een begrafenis in Nederland en een begrafenis in land van herkomst (repatriëring). Er zal geen restitutie worden gegeven aan de nabestaanden, indien de nota minder zal zijn dan de maximale nota-vergoeding. Het bedrag dat overblijft zal in een speciaal noodfonds-potje worden gestopt om ter beschikking gesteld te worden in de vorm van liefdadigheid (sadaqah-djariah) of aan (nader te bepalen) goede doelen (sadaqah).

7.7 Voor vertragingen van het begraven, veroorzaakt door bijvoorbeeld zon- of feestdagen of door overmacht kan MoslimUitvaartFonds niet aansprakelijk gesteld worden.

8.1 Een deelnemer kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen door het sturen van een schriftelijke opzegging. De deelnemer dient eventueel achterstallige bedragen volledig te voldoen aan het MoslimUitvaartFonds.

 8.2 MoslimUitvaartFonds behoudt zich het recht voor om de inschrijvingen en verzoeken om deelnemer te worden van MoslimUitvaartFonds, te aanvaarden of te weigeren, zonder reden van opgaaf

 8.3 Indien het overlijden door een ernstige ziekte binnen 3 maanden na volledige inschrijving plaatsvindt, zal er GEEN uitkering plaatsvinden. Deze maatregel dient misbruik van het MoslimUitvaartFonds tegen te gaan.

 8.4 Voor de individuele pakketten zijn er aangepaste voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het MoslimUitvaartFonds. Dit wordt individueel beoordeeld (zie punt 5.3.2 t/m 5.3.4)

 8.5 Indien een gezinslid van de deelnemer of de deelnemer zichzelf na ingangsdatum van de deelname van het leven berooft (zelfdoding), zal er GÉÉN enkele vorm van uitkering plaatsvinden. Wel kan er dan een beroep worden gedaan op het algemeen noodfonds van MoslimUitvaartFonds. Een speciale commissie zal per casus bekijken of er dan alsnog een gehele of gedeeltelijke dienstverlening vanuit het algemene noodfonds kan plaatsvinden.

 8.6 Indien een deelnemer emigreert eindigt de deelname per de datum van emigratie en is er geen restitutie van de overige resterende maanden.

 8.7 Indien nabestaanden zelf een uitvaartondernemer inschakelen of diensten van derden afnemen die niet is aangesloten bij MoslimUitvaartFonds, vervalt het recht op (financiële) ondersteuning vanuit het MoslimUitvaartFonds. Diensten aan derden worden NIET vergoed, tenzij er schriftelijke toezegging is van MoslimUitvaartFonds.

 8.8 Indien er sprake is van fraude bij het sluiten of gedurende de looptijd van het MoslimUitvaartFonds, is MoslimUitvaartFonds geen uitkering danwel diensten verschuldigd aan de deelnemer.

 8.9  MoslimUitvaartFonds verricht niet de gewaarborgde verplichtingen als het overlijden van de deelnemer plaatsvindt tijdens of ten gevolge van niet-Nederlandse militaire of gewapende dienst;

 8.10 MoslimUitvaartFonds verricht niet de gewaarborgde verplichtingen als het overlijden van de deelnemer plaatsvindt tijdens of ten gevolge van banden met een terroristische organisatie.

 

8.11 Als de deelnemer in het buitenland overlijdt zal er voor MoslimUitvaartFonds geen financiële ondersteuning zijn in het land van overlijden. In het geval dat de deelnemer gebruik kan maken, indien aanwezig, van zijn/haar reisverzekering om het stoffelijk overschot terug te brengen naar Nederland dan levert MoslimUitvaartFonds vanaf de Nederlandse luchthaven haar gewaarborgde diensten. 

9.1 Na ontvangst van de eenmalige inschrijfkosten en de jaarlijkse bijdrage ontvangt de deelnemer een email met een kosteloze digitale deelnemersbewijs, deze kan uitgeprint en bewaard worden. Indien deelnemer om welke reden dan ook een hardkopie wenst te ontvangen kan dat tegen betaling via de website opgevraagd worden.

9.2 Bij de inschrijving ontvangt de deelnemer een persoonlijke inlog waarbij wijzigingen doorgegeven kunnen worden.

10.1 Amanahfonds is een onderdeel van MoslimUitvaartFonds (M.F.F.). Een ieder die om welke reden dan ook niet ingeschreven kan worden bij MoslimUitvaartFonds zal doorverwezen worden naar de Amanahfonds. In de Amanahfonds kan men een deposito storting doen om de toekomstige kosten van de uitvaart te dekken. In het Amanahfonds is de gezondheidssituatie en de leeftijd van de deelnemer niet relevant. De deposito stortingen worden uitsluitend gebruikt voor de kosten van de uitvaart. Er zal geen rente vergoeding worden gegeven over de gestorte bijdragen i.v.m. het islamitische perspectief op rente.

11.4 Alle persoonlijke gegevens van de deelnemers worden niet gedeeld met anderen, en worden ten alle tijden in bescherming genomen. Bekijk de privacybeleid op MoslimUitvaartFonds.nl voor meer informatie hierover.  

Door uzelf als deelnemer aan te melden, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van het MoslimUitvaartFonds

 

Door uzelf als deelnemer aan te melden, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van het MoslimUitvaartFonds

× Whatsapp 06 4246 9397